Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki stanowią podsumowanie informacji o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych przez tę witrynę.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych przez tę witrynę?
Przetwarzanie danych w tej witrynie realizowane jest przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych” w niniejszej Polityce prywatności.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane są gromadzone poprzez ich przekazanie nam przez Państwa. Są to na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym. Inne dane gromadzone są przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub za Państwa zgodą, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową

. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych, dotyczących Państwa. Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Mają Państwo również prawo,

zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas wizyty w tej witryny Państwa zachowanie podczas jej przeglądania może być analizowane pod kątem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w poniższej Polityce prywatności.

2. Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy/-ów usług hostingowych. Może to dotyczyć między innymi adresów IP, próśb o kontakt, metadanych i danych komunikacyjnych, danych umownych, danych kontaktowych, imion i nazwisk, wejść na stronę internetową i innych danych generowanych poprzez stronę internetową. Korzystamy z hostingu zewnętrznego w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz mając na uwadze bezpieczne, szybkie i wydajne udostępnianie naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Nasz dostawca/nasi dostawcy usług hostingowych będzie/będą przetwarzać Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego/ich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie/będą postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

 

Korzystamy z usług następujących dostawców usług hostingowych:

WebhostOne GmbH
Rheinvogtstraße 7
D-79713 Bad Säckingen
https://www.webhostone.de/de/

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (PPDO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że podmiot ten przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, a podstawie których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy. Informujemy, że przekazywanie danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

Software4You Planungssysteme GmbH
Zielstattstr. 44
D-81379 München

Członkowie zarządu upoważnieni do reprezentowania spółki: Hanns-Dirk Brinkmann, Stefan Ebbinghaus

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Monachium, numer rejestrowy: HRB 123354 München
Numer identyfikacji podatkowej: DE 812644562

 

Telefon: +49 89 7105040
E-mail: info@software4you.com

 

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono okresu przechowywania bardziej szczegółowego, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel przetwarzania danych ustanie. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne podstawy do przechowywania Państwa
danych osobowych (z. np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art.
49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez Device Fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, przetwarzamy Państwa
dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej dla każdego indywidualnego przypadku znajdują się w kolejnych ustępach niniejszej Polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora ochrony danych osobowych

Juliane Billhardt
Richard-Riemerschmid-Allee 6
81241 München
Niemcy

Telefon: 089 7105040
E-mail: datenschutz@software4you.com

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę,
że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. Z ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĄ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY SPRZECIW, CHYBA

ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH I UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE

ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI WYRAŻĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do przekazania Państwu lub stronie trzeciej danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, w powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie wtedy, gdy będzie technicznie wykonalne.

Informacja, sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach: 

 

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania weryfikacji przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać wyważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych przez tę witrynę.

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na Państwa urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. 

 

Pliki cookie mogą pochodzić od nas („pliki cookie pierwszej strony”) lub od firm zewnętrznych („pliki cookie strony trzeciej”). Pliki cookie strony trzeciej umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych). 

 

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest koniecznych z technicznego punktu widzenia, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych żądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie określono innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu prawidłowego pod względem technicznym i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyli akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. 

 

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są stosowane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

Zgoda wyrażona za pomocą pliku cookie Borlabs

Nasza witryna korzysta z technologii Borlabs Cookie Consent w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej Borlabs).

 

Po wejściu na naszą stronę internetową w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są udzielone przez Państwa zgody lub informacje o ich odwołaniu. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

 

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub sami usuną plik cookie Borlabs, lub do momentu, gdy cel przechowywania danych ustanie. Nie ma to wpływu na obowiązkowe okresy przechowywania danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie firmy Borlabs znajdą Państwo pod adresem https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

 

Zastosowanie technologii Borlabs Cookie Consent ma na celu uzyskanie wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • Referer URL
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na zapewnianiu prawidłowej pod względem technicznym prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą zostać rejestrowane.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi uzyskanymi w ten sposób danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu obsługi Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Dane przesłane do nas w związku z prośbą o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa sprawy). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych. 

Calendly

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uzgadniania z nami terminów. Do rezerwacji terminów używamy narzędzia „Calendly”. Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej „Calendly“).

 

Aby zarezerwować termin, należy wprowadzić wymagane dane i żądaną datę w odpowiedniej masce. Wprowadzone dane będą wykorzystywane do planowania i realizacji terminu oraz, w razie potrzeby, dalszych działań z nim związanych. Dane dotyczące umówionych terminów są dla nas przechowywane na serwerach firmy Calendly, której Polityka prywatności jest dostępna tutaj:
https://calendly.com/de/pages/privacy.

 

Podane przez Państwa dane pozostaną u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania. Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na możliwie nieskomplikowanym umawianiu terminów z zainteresowanymi osobami i klientami. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:
https://calendly.com/pages/dpa.

 

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (PPDO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że podmiot ten przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Microsoft Bookings

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uzgadniania z nami terminów. Do rezerwacji terminów korzystamy z usługi Microsoft Bookings. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia,
https://learn.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide&viewFallbackFrom=o365-worldwide.

 

Aby zarezerwować termin spotkania, należy wprowadzić wymagane dane i żądaną datę w odpowiedniej masce. Wprowadzone dane będą wykorzystywane do planowania i realizacji terminu oraz, w razie potrzeby, dalszych działań z nim związanych. Dane dotyczące umówionych terminów są dla nas przechowywane na serwerach Microsoft Bookings, której Polityka prywatności jest dostępna tutaj:
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

Podane przez Państwa dane pozostaną u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania. Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na możliwie nieskomplikowanym umawianiu terminów z zainteresowanymi osobami i klientami. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. 

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

5. Media społecznościowe

LinkedIn

Niniejsza witryna korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Za każdym razem, gdy otwierana jest strona tej witryny zawierająca elementy z LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę za pomocą swojego adresu IP. W przypadku kliknięcia przycisku „Polecam” LinkedIn, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

O ile uzyskano zgodę (Consent) , korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?
lang=de

 

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności LinkedIn pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Managera. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam osadzanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych autonomicznych analiz. Jest on stosowany wyłącznie do administrowania i stosowania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager zapisuje jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Managera opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na szybkiej i nieskomplikowanej integracji oraz administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań osób odwiedzających witrynę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak wyświetlenia strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

 

Ponadto za pomocą Google Analytics możemy między innymi rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych pakietów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych. 

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub Device-Fingerprinting). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w Polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni wdrażamy surowe
wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła wyszukiwania w Google („targetowanie według słów kluczowych”). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy dokonywać ilościowej analizy tych danych, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i §25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://policies.google.com/privacy/frameworks i

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (bez personalizacji)

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi umożliwiającej integrację reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są zatem oparte na wcześniejszych zachowaniach użytkownika i nie jest tworzony jego profil. Zamiast tego przy wyborze reklam wykorzystywane są tak zwane „informacje kontekstowe”. Wybrane reklamy dobierane są na przykład na podstawie Państwa lokalizacji, treści strony internetowej, na której się Państwo znajdują lub aktualnie wyszukiwanych przez Państwa haseł. Więcej informacji na temat różnic między spersonalizowanym i niespersonalizowanym targetowaniem w Google AdSense znajdą Państwo na stronie:
https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Zwracamy uwagę, że pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. Device Fingerprinting) mogą być również używane podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym. Według Google są one wykorzystywane do zwalczania oszustw i nadużyć. Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i §25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć poniższy link i zalogować się:
https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google znajdą Państwo tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads i

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Google Ads Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Dzięki usłudze Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane i dostosowane do Państwa zainteresowań przekazy reklamowe, które w zależności od wcześniejszego użytkowania
i zachowania podczas przeglądania internetu zostały dopasowane do Państwa na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

 

Jeśli posiadają Państwo konto Google, mogą Państwo sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom korzystając z poniższego linku:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i §25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Dalsze informacje i regulacje dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w Polityce prywatności Google pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Tworzenie grup docelowych z dopasowywaniem klientów

Do tworzenia grup docelowych używamy, między innymi, dopasowania klientów Google Ads Remarketing. W ramach tego procesu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, których to dotyczy, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoim koncie Google, wyświetlane są im odpowiednie reklamy w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Śledzenie konwersji Google pozwala Google i nam sprawdzić, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Uzyskujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy oraz o tym, jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i §25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google znajdą Państwo w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Piksel Meta (dawniej Piksel Facebooka)

Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel akcji odwiedzającego pochodzący z Facebooka/Meta. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

 

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę, gdy po kliknięciu reklamy na Facebooku zostaną przekierowani na stronę dostawcy. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

 

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Na takie wykorzystanie

danych jako operator strony nie mamy wpływu.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i §25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Używamy zaawansowanej funkcji dopasowania w ramach meta piksela. 

 

Zaawansowane dopasowanie umożliwia nam przesyłanie do Meta (Facebook) różnych rodzajów danych (np. miejsce zamieszkania, land, kod pocztowy, hashowane adresy e-mail, nazwiska, płeć, data urodzenia lub numer telefonu) naszychklientów i potencjalnych klientów, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzięki tej aktywacji możemy jeszcze precyzyjniej dostosowywać nasze kampanie reklamowe na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi ofertami. Ponadto zaawansowane dopasowanie poprawia przyporządkowanie konwersji w witrynie i rozszerza Custom Audiences.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki wspólnie spoczywające na nas zostały określone w Porozumieniu o wspólnym przetwarzaniu. Treść Porozumienia znajdą Państwo pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji dotyczących ochrony danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za implementację narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Za bezpieczeństwo danych produktówFacebooka odpowiada Facebook. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio wobec Facebooka. W przypadku dochodzenia przez Państwa praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do ich przekazania Facebookowi.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i

https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w Polityce prywatności Facebooka:

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

 

Mogą Państwo również dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam pod adresem

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu należy być zalogowanym na Facebooku.

Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamy bazujące na użytkowaniu na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ta strona korzysta z LinkedIn Insight Tag. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag 

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. etap kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą witrynę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tag, aby zbadać, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można również przeprowadzić na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, dzięki której

możemy wyświetlać poza witryną ukierunkowane reklamy osobom odwiedzającym naszą witrynę, przy czym według LinkedIn nie zachodzi identyfikacja adresata reklamy.

 

LinkedIn gromadzi również tak zwane pliki dziennika (adres URL, referer URL, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

 

Danych gromadzonych przez LinkedIn nie możemy jako operator witryny przyporządkować do konkretnych osób. LinkedIn będzie przechowywać zebrane dane osobowe odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegóły znajdą Państwo w Polityce prywatności LinkedIn pod poniższym linkiem

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Podstawa prawna

O ile uzyskano zgodę (Consent) , korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Pod poniższym linkiem można wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklam ukierunkowanych stosowanych przez LinkedIn:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniknąć powiązania przez LinkedIn danych zebranych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (PPDO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która zapewnia, że firma ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. Newsletter

Dane na potrzeby newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy podany adres e-mail należy do Państwa i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newsletterów korzystamy z usług dostawców usług newsletterowych, których opisano poniżej.

MailerLite

Ta strona korzysta z MailerLite do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest UAB “MailerLite”, J. Basanaviciaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa (dalej MailerLite).

MailerLite to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach MailerLite.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na analizę przez MailerLite, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy odpowiedni link.

 

Analiza danych dokonywana przez MailerLite
Dzięki MailerLite mamy możliwość analizowania naszych kampanii newsletterowych. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość z newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy między innymi ustalić, na które linki klikano szczególnie często.
Ponadto możemy sprawdzić, czy po otwarciu/kliknięciu wykonano określone wcześniej działania (współczynnik konwersji). Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy po kliknięciu newslettera dokonali Państwo zakupu.

 

MailerLite pozwala nam również dzielić („klastrować”) odbiorców newslettera w oparciu o różne kategorie. Na przykład odbiorców newslettera można podzielić według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób można lepiej dopasować newslettery do poszczególnych grup docelowych.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcji MailerLite można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.mailerlite.com/features.

Z Polityką prywatności MailerLite znajdą Państwo pod adresem:
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

 

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo odwołać

tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Okres przechowywania

Dane przekazane nam przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu przechowywania. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach.

 

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne w celu uniemożliwienia przyszłych mailingów. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłki newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (PPDO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która zapewnia, że firma ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube ze zwiększoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę zanim nie obejrzą oni filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak bezwzględnie wykluczone przy zastosowaniu rozszerzonego trybu ochrony danych. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po rozpoczęciu wyświetlania filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa aktywności online do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może, po włączeniu filmu, przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, zwiększania komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustw.

Ewentualnie po rozpoczęciu wyświetlania filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie YouTube znajdą Państwo w jego Polityce prywatności:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Fonts ( hosting lokalny)

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Usługa Google Fonts jest instalowana lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest przy tym nawiązywane.

 

Więcej informacji na temat Google Fonts znajdą Państwo na stronie
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie tych danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może korzystać z Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

 

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i umożliwienia łatwego znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

9. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia do przeprowadzania konferencji online. Narzędzia, z których korzystamy, zostały wyszczególnione poniżej. Jeśli komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem wideo- lub audiokonferencji przez Internet, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

 

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które Państwo udostępniają/wprowadzają w celu korzystania z narzędzia (adrese-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne „informacje kontekstowe“ związane z procesem komunikacji (metadane).

 

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacjionline. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, ID urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz rodzaj połączenia.

 

 

Jeżeli w obrębie tego narzędzia następuje wymiana, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób treści, są one również przechowywane na serwerach dostawców tego narzędzia. Do takich treści należą między innymi zapisy w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez wykorzystywane narzędzia. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w Politykach prywatności odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy pod tym tekstem.

 

Cel i podstawy prawne
Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi kontrahentami lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile zażądano zgody, dane narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Okres przechowywania

Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych ustanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Nie ma to wpływu na obowiązkowe okresy przechowywania danych.
Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Stosowane narzędzia konferencyjne
Stosujemy następujące narzędzia konferencyjne:

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych

zawarte są w polityce prywatności Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (PPDO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że podmiot ten przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

10. Własne usługi

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość złożenia u nas aplikacji (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli prześlą nam Państwo swoją aplikację, będziemy przetwarzać powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone w związku z rozmowami kwalifikacyjnymi itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG (Federalnej ustawy o ochronie danych) zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie umowy w rozumieniu ogólnym) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili . Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie

osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa aplikacji.

 

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dane przesłane przez Państwa będą przechowywane zgodnie z §. 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku zatrudnienia.

 

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania podanych przez Państwa danych ze względu na nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne niszczone. Przechowywanie służy do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu przyszłego lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

 

 

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ustawowy obowiązek przechowywania nie pozwala na usunięcie danych.

 

Włączenie do bazy kandydatów

Jeśli nie przedstawimy Państwu oferty pracy, będziemy mogli ewentualnie włączyć Państwa do naszej bazy kandydatów. W przypadku włączenia wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do bazy kandydatów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

 

Włączenie do bazy kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacji. Osoba, której dane dotyczą, może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy kandydatów, o ile nie istnieją uzasadnione przepisami przyczyny ich przechowywania.

 

Dane zostaną usunięte z bazy kandydatów w sposób nieodwracalny najpóźniej dwa lata po udzieleniu zgody.

Scroll to Top